Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Učestalost požara, ogromne materijalne štete i ljudske žrtve, nameću potrebu kompleksnijeg sagledavanja ovog problema i preduzimanja efikasnijih mera preventivne zaštite i suzbijanja i onemogućavanja težih

posledica.U današnje vreme zaštita od požara obuhvata mnoge aspekte, a jedan od njih su stabilne instalacije za automatsku dojavu požara. Stabilne instalacije za automatsku dojavu požara su elektronski sistemi koji služe da što ranije detektuju požar, detektujući neku od njegovih osnovnih manifestacija (dim, porast temperature, svetlost plamena, iskra...). Namena stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara proizlazi iz osnovnog cilja protivpožarne zaštite, a to je da se spreči nastanak požara ili da se on ugasi u njegovoj najranijoj fazi kada još nije naneo značajnu štetu.


Zakon o zaštiti od požara i prateći pravilnici određuju u koje se objekte mora ugraditi sistem za detekciju i rano otkrivanje požara. Mnogi vlasnici poslovnih objekata se odlučuju za ugradnju protivpožarnih sistema nezavisno od zakonskih obaveza, jer su svesni višestruke dobiti koju im ti sistemi donose. Svaki ugrađeni sistem za dojavu požara u poslovnom objektu podleže zakonu. Za njega je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, kontrolisati ga i redovno održavati. Sistemi za automatsku dojavu se sastoje od periferne opreme za detekciju (automatskih detektora, ručnih javljača, sirena, modula...), kablovske instalacije kojom je periferna oprema povezana sa centralnim uređajem i centralnog uređaja koji obrađuje signale periferne opreme i aktivira uređaje za signalizaciju i izvršne module. Stabilna instalacija za automatsku dojavu požara pored standardne detekcije i signalizacije požara može služiti i za aktivaciju izvršnih funkcija kao što su isključenje struje, aktivacija PP klapni, otvaranje ili zatvaranje prozora i vrata, spuštanje liftova, isključenje klima komora, itd.

.



Protiv požarni sistemi